Narrow Gauge Railways Switzerland

  • Furka-Oberalp-Bahn (FO) [Matterhorn Gotthard Bahn (MGB)] – 1000 mm
  • Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) – 1000 mm
  • Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) – 1000 mm
  • Rhätische Bahn (RhB) – 1000 mm